Name: ABABULALI...
Created By: A.Q. Ntanzi
Max Time: 2 mins

Select an option for each question and click Submit

1. Lendaba yenzeka kuphi ?2. Unkosikazi kaDuma3. Unobhala wekhansela4. UmaShezi yintombi ya kwa …5. Wayefundele muphi umsebenzi uMangema?